تبلیغات
akbarjoon - كیفیت وضو گرفتن

كیفیت وضو گرفتن

 

نوشته شده توسط:akbar akbar

در وضو واجب است صورت و دستها را بشویند و جلوى سر و روى پاها را مسح كنند.

 

٢٣٧ درازاى صورت را باید از بالاى پیشانى - جایى كه موى سر بیرون مى‏آید - تا آخر چانه شست، و پهناى آن به مقدارى كه بین انگشت وسط و شست قرار مى‏گیرد، باید شسته شود، و اگر مختصرى از این مقدار نشوید، وضو باطل است. و براى آنكه یقین كند این مقدار كاملا شسته شده، باید كمى اطراف آن را هم بشوید.

 

٢٣٨ اگر صورت یا دست كسى كوچكتر یا بزرگتر از معمول مردم باشد، باید ملاحظه كند كه مردمان معمولى تا كجاى صورت خود را مى‏شویند، او هم تا همان جا را بشوید. و اگر دست و صورتش هر دو بر خلاف معمول باشد، ولى با هم متناسب باشند، لازم نیست ملاحظه معمول را بكند، بلكه به دستورى كه در مساله پیش گفته شد،وضو بگیرد. و نیز اگر در پیشانى او مو روییده یا جلوى سرش مو ندارد، باید به‏اندازه معمول پیشانى را بشوید.

 

٢٣٩ اگر احتمال دهد چرك یا چیز دیگرى در ابروها و گوشه‏هاى چشم و لب او هست كه نمى‏گذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، بایدپیش از وضو وارسى كند كه اگر هست برطرف نماید.

 

٢٤٠ اگر پوست صورت از لاى مو پیدا باشد، باید آب را به پوست برساند، واگر پیدا نباشد، شستن مو كافى است و رساندن آب به زیر آن لازم نیست.

 

٢٤١ اگر شك كند كه پوست صورت از لاى مو پیدا است‏یا نه، بنابر احتیاط واجب باید مو را بشوید و آب را به پوست هم برساند.

 

٢٤٢ شستن توى بینى و مقدارى از لب و چشم كه در وقت بستن دیده نمى‏شود واجب نیست، ولى براى آنكه یقین كند از جاهایى كه باید شسته شود چیزى باقى نمانده، واجب است مقدارى از آنها را هم بشوید. و كسى كه نمى‏دانسته باید این مقدار را بشوید اگر نداند در وضوهایى كه گرفته این مقدار را شسته یا نه، نمازهایى كه خوانده صحیح است.

 

٢٤٣ باید صورت را بنابر احتیاط واجب از بالا به پایین شست و اگر از پایین به بالا بشوید، وضو باطل است و دستها را باید از مرفق به طرف سر انگشتان بشوید.

 

٢٤٤ اگر دست را تر كند و به صورت و دستها بكشد، چنانچه ترى دست به‏قدرى باشد كه به واسطه كشیدن دست آب كمى در آنها جارى شود، كافى است.

 

٢٤٥ بعد از شستن صورت باید دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشوید.

 

٢٤٦ براى آنكه یقین كند آرنج را كاملا شسته، باید مقدارى بالاتر از آرنج را هم بشوید.

 

٢٤٧ كسى كه پیش از شستن صورت دستهاى خود را تا مچ شسته، در موقع وضو بایدتا سر انگشتان را بشوید و اگر فقط تا مچ را بشوید وضوى او باطل است.

 

٢٤٨ در وضو شستن صورت و دستها مرتبه اول واجب و مرتبه دوم جایز و مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام مى‏باشد. و اگر با یك مشت آب تمام عضو شسته شود و به قصد وضو بریزد، یك مرتبه حساب مى‏شود چه قصد بكند یك مرتبه را، یا قصد نكند.

 

٢٤٩ بعد از شستن هر دو دست باید جلوى سر را با ترى آب وضو كه در دست مانده مسح كند، و لازم نیست با دست راست باشد یا از بالا به پایین مسح نماید.

 

٢٥٠ یك قسمت از چهار قسمت‏سر كه مقابل پیشانى است جاى مسح مى‏باشد، و هر جاى این قسمت را به هر اندازه مسح كند كافى است اگر چه احتیاط مستحب آن است كه از درازا به اندازه درازاى یك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته مسح نماید.

 

٢٥١ لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد، بلكه بر موى جلوى سر هم صحیح است،ولى كسى كه موى جلوى سر او به اندازه‏اى بلند است كه اگر مثلا شانه كند به صورتش مى‏ریزد یا به جاهاى دیگر سر مى‏رسد، باید بیخ موها را مسح كند یا فرق سر را باز كرده، پوست‏سر را مسح نماید، و اگر موهایى را كه به صورت مى‏ریزد یا به جاهاى دیگر سر مى‏رسد جلوى سر جمع كند و بر آنها مسح نماید یا بر موى جاهاى دیگر سر كه جلوى آن آمده مسح كند باطل است.

 

٢٥٢ بعد از مسح سر باید با ترى آب وضو كه در دست مانده روى پاها را از سریكى از انگشتها تا برآمدگى روى پا مسح كند.

 

٢٥٣ پهناى مسح پا به هر اندازه باشد كافى است، ولى بهتر، بلكه احوط آن است كه با تمام كف دست، روى پا را مسح كند.

 

٢٥٤ اگر در مسح پا همه دست را روى پا بگذارد و كمى بكشد صحیح است.

 

٢٥٥ در مسح سر و روى پا باید دست را روى آنها بكشد، و اگر دست را نگهدارد و سر یا پا را به آن بكشد، وضو باطل است. ولى اگر موقعى كه دست را مى‏كشد سریا پا مختصرى حركت كند، اشكال ندارد.

 

٢٥٦ جاى مسح باید خشك باشد و اگر به قدرى تر باشد كه رطوبت كف دست به‏آن اثر نكند مسح باطل است، ولى اگر ترى آن به قدرى كم باشد كه رطوبتى كه بعداز مسح در آن دیده مى‏شود، بگویند فقط از ترى كف دست است، اشكال ندارد.

 

٢٥٧ اگر براى مسح، رطوبت در كف دست نمانده باشد، نمى‏تواند دست را با آب خارج، تر كند بلكه باید از اعضاى دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید.

 

٢٥٨ اگر رطوبت كف دست فقط به اندازه مسح سر باشد، مى‏تواند سر را باهمان رطوبت مسح كند، و براى مسح پاها از اعضاى دیگر وضو رطوبت بگیرد.

 

٢٥٩ مسح كردن از روى جوراب و كفش باطل است، ولى اگر به واسطه سرماى شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند كفش یا جوراب را بیرون آورد، مسح كردن بر آنها اشكال ندارد. و اگر روى كفش نجس باشد، باید چیز پاكى برآن بیندازد و بر آن چیز مسح كند.

 

٢٦٠ اگر روى پا نجس باشد و نتواند براى مسح، آن را آب بكشد، باید تیمم نماید.

 

 

 

وضوى ارتماسى

٢٦١ وضوى ارتماسى آن است كه انسان صورت و دستها را به قصد وضو، با مراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو برد، لیكن براى این كه مسح سر و پاها با آب وضو باشد، بایستى در شستن ارتماسى دستها، قصد شستن وضویى، هنگام بیرون آوردن دستها از آب باشد. و یا این كه مقدارى از دست چپ را باقى گذارد تا آن را با دست راست، ترتیبى بشوید.

 

٢٦٢ در وضوى ارتماسى هم باید صورت و دستها از بالا به پایین شسته شود. پس اگر وقتى كه صورت و دستها را در آب فرو مى‏برد قصد وضو كند باید صورت را از طرف پیشانى و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد. و اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو كند باید صورت را از طرف پیشانى و دستها را از طرف آرنج بیرون آورد.

 

٢٦٣ اگر وضوى بعضى از اعضا را ارتماسى و بعضى را غیر ارتماسى انجام دهد،اشكال ندارد.

 

 

دعاهایى كه موقع وضو گرفتن مستحب است

٢٦٤ كسى كه وضو مى‏گیرد مستحب است موقعى كه نگاهش به آب مى‏افتد بگوید:"بسم الله و بالله و الحمد لله الذى جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا" و موقعى كه پیش از وضو ست‏خود را مى‏شوید بگوید: "اللهم اجعلنى من التوابین و اجعلنى من المتطهرین" و در وقت مضمضه كردن، یعنى آب در دهان گرداندن بگوید: "اللهم لقنى حجتى یوم القاك و اطلق لسانى بذكرك" و در وقت استنشاق یعنى آب در بینى كردن بگوید: "اللهم لا تحرم على ریح الجنة و اجعلنى ممن یشم ریحها و روحها و طیبها" و موقع شستن رو بگوید: "اللهم بیض وجهى یوم تسود فیه الوجوه و لا تسود وجهى یوم تبیض فیه الوجوه" و در وقت‏شستن دست راست بخواند: "اللهم اعطنى كتابى بیمینى و الخلد فى الجنان بیسارى و حاسبنى حسابا یسیرا" و موقع شستن دست چپ بگوید: "اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى و لا من وراء ظهرى و لا تجعلها مغلولة الى عنقى و اعوذ بك من مقطعات النیران" و موقعى كه سر را مسح مى‏كند بگوید: "اللهم غشنى برحمتك و بركاتك و عفوك" و در وقت مسح پا بخواند: "اللهم ثبتنى على الصراط یوم تزل فیه الاقدام و اجعل سعیى فى ما یرضیك عنى یا ذا الجلال و الاكرام".

داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان شب داستان مریم ندا داستان من و سیمین من بودم و خونه و خالی بودن داستان درد دامن دیبا من و سریا ندا علی قاسم مهران و کبری خواهر دوستم خواهی علی شب و داستان فیلم عکس من و مینا شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان میناداستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضاداستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواجداستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدمداستان منشی شرکت بابام داستان بابام با زن سرایدارداستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانیداستان بابام و گدا داستان اونجوری منداستان من و سارا داستان من و ندا داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان مینا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و سارا داستان من و ندا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان بابام و گدا داستان اونجوری من یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانی یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدم یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواج یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
غربت و غم جمعه 17 اردیبهشت 1389
نرم افزار پرتابل دانلود عکس های سایت گوگل Google Image Downloader 1.0.2 جمعه 17 اردیبهشت 1389
لیست آخرین پستها