تبلیغات
akbarjoon - اسلام

اسلام

 

نوشته شده توسط:akbar akbar

اگر كافر شهادتین بگوید، یعنى بگوید: "اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله"، مسلمان مى‏شود، و بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بینى و عرق او پاك است. ولى اگر موقع مسلمان شدن، عین نجاست به بدن او بوده، باید برطرف كند و جاى آن را آب بكشد. ولى اگر پیش از مسلمان شدن، عین نجاست برطرف شده باشد، لازم نیست جاى آن را آب بكشد.

 

٢٠٨ اگر موقعى كه كافر بوده، لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد، نجس است. بلكه اگر در بدن او هم باشد، بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب كند.

 

٢٠٩ اگر كافر شهادتین بگوید و انسان نداند قلبا مسلمان شده یا نه، پاك است.ولى اگر بداند قلبا مسلمان نشده، بنابر احتیاط واجب باید از او اجتناب كرد.

 

 

 

٨- تبعیت

٢١٠ تبعیت آن است كه چیز نجسى به واسطه پاك شدن چیز نجس دیگر، پاك شود.

 

٢١١ اگر شراب سركه شود، ظرف آن هم تا جایى كه شراب موقع جوش آمدن به‏آن جا رسیده، پاك مى‏شود. و كهنه و چیزى هم كه معمولا روى آن مى‏گذارند، اگر به آن رطوبت نجس شود، پاك مى‏گردد. بلكه اگر موقع جوشیدن سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سركه شدن، پشت ظرف هم پاك مى‏شود.

 

٢١٢ تخته یا سنگى كه روى آن میت را غسل مى‏دهند، و پارچه‏اى كه با آن عورت میت را مى‏پوشانند، و دست كسى كه او را غسل مى‏دهد، و همین طور كیسه و صابونى كه با آن شسته مى‏شود، بعد از تمام شدن غسل پاك مى‏شوند.

 

٢١٣ كسى كه چیزى را با دست‏خود آب مى‏كشد، اگر دست و آن چیز با هم آب كشیده شود، بعد از پاك شدن آن چیز، دست او هم پاك مى‏شود.

 

٢١٤ اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل، آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبى كه روى آن ریخته‏اند جدا شود، آبى كه در آن مى‏ماند پاك است.

 

٢١٥ ظرف نجس را كه با آب قلیل آب مى‏كشند، بعد از جدا شدن آبى كه براى پاك شدن، روى آن ریخته‏اند، قطره‏هاى آبى كه در آن مى‏ماند پاك است.

 

 

 

٩- برطرف شدن عین نجاست

٢١٦ اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون، یا متنجس مثل آب نجس، آلوده شود،چنانچه آنها برطرف شود، بدن آن حیوان پاك مى‏شود. و همچنین است باطن بدن انسان مثل توى دهان و بینى. مثلا اگر خونى از لاى دندان بیرون آید و در آب دهان از بین برود، آب كشیدن توى دهان لازم نیست. ولى اگر دندان عاریه در دهان نجس شود، باید آن را آب بكشند، به احتیاط واجب.

 

٢١٧ اگر غذا لاى دندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاید، چنانچه انسان نداند كه خون به غذا رسیده، آن غذا پاك است. و اگر خون به آن برسد، بنابر احتیاط واجب نجس مى‏شود.

 

٢١٨ جایى را كه انسان نمى‏داند از ظاهر بدن است‏یا باطن آن، اگر نجس شود، لازم نیست آب بكشد، اگر چه آب كشیدن احوط است.

 

٢١٩ اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش و مانند اینها بنشیند، چنانچه هر دو خشك باشند، نجس نمى‏شود. و اگر گرد و خاك یا لباس و مانند اینها تر باشد، باید محل نشستن گرد و خاك را آب بكشند.

 

١٠- استبراء حیوان نجاستخوار

٢٢٠ بول و غائط حیوانى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده، نجس است. و اگر بخواهند پاك شود باید آن را استبراء كنند، یعنى تا مدتى كه بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار به آن نگویند، نگذارند نجاست بخورد و غذاى پاك به آن بدهند. و بنابر احتیاط واجب باید شتر نجاستخوار را چهل روز و گاو را بیست روز و گوسفند را ده روز و مرغابى را پنج روز و مرغ خانگى را سه روز، از خوردن نجاست جلوگیرى كنند، و غذاى پاك به آنها بدهند.

 

 

 

 

١١- غایب شدن مسلمان

٢٢١ اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگرى كه مانند ظرف و فرش در اختیار او است نجس شود و آن مسلمان غایب گردد، اگر انسان احتمال بدهد كه آن چیز را آب كشیده یا یه واسطه آنكه مثلا آن چیز در آب جارى افتاده پاك شده است، اجتناب از آن لازم نیست.

 

٢٢٢ اگر خود انسان یقین كند كه چیزى كه نجس بوده، پاك شده است، یا دو عادل به پاك شدن آن خبر دهند، آن چیز پاك است. و همچنین است اگر كسى كه چیز نجس در اختیار او است بگوید آن چیز پاك شده، یا مسلمانى چیز نجس را آب كشیده باشد، اگر چه معلوم نباشد درست آب كشیده یا نه.

 

٢٢٣ كسى كه وكیل شده است لباس انسان را آب بكشد و لباس هم در تصرف او باشد، اگر بگوید آب كشیدم، آن لباس پاك است.

 

٢٢٤ اگر انسان حالى دارد كه در آب كشیدن چیز نجس یقین پیدا نمى‏كند، مى‏تواند به گمان اكتفا نماید.

 

 

 

احكام ظرفها

٢٢٥ ظرفى كه از پوست‏سگ یا خوك یا مردار ساخته شده خوردن و آشامیدن از آن ظرف حرام است و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و كارهایى كه باید با چیز پاك انجام داد، استعمال كنند. بلكه احتیاط واجب آن است كه چرم سگ و خوك و مردار را اگر چه ظرف هم نباشد، استعمال نكنند.

 

٢٢٦ خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آنها حرام است. ولى استعمال آنها در زینت اتاق حرام نیست. و نگاه داشتن نیز حرام نمى‏باشد.

 

٢٢٧ ساختن ظرف طلا و نقره و مزدى كه براى آن مى‏گیرند، حرام نیست.

 

٢٢٨ خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول عوضى هم كه فروشنده مى‏گیرد، حرام نیست.

 

٢٢٩ گیره استكان كه از طلا یا نقره مى‏سازند اگر بعد از برداشتن استكان،ظرف به آن گفته شود، استعمال آن چه به تنهایى و چه با استكان حرام است. واگر ظرف به آن گفته نشود، استعمال آن مانعى ندارد.

 

٢٣٠ استعمال ظرفى كه روى آن را آب طلا یا آب نقره داده‏اند، اشكال ندارد.

 

٢٣١ اگر فلزى را با طلا یا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز به قدرى زیاد باشد كه ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند، استعمال آن مانعى ندارد.

 

٢٣٢ اگر انسان غذایى را كه در ظرف طلا یا نقره است در ظرف دیگر بریزد، این استعمال جایز است. ولى اگر بخواهد از ظرف دوم غذا بخورد و خالى كردن ظرف براى آن نباشد كه غذا خوردن از ظرف طلا یا نقره جایز نیست، این استعمال حرام مى‏باشد.

 

٢٣٣ استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و كارد و قاب قرآن، اگر از طلا یا نقره باشد، اشكال ندارد. و همچنین عطردان و سرمه‏دان و مثل اینها.

 

٢٣٤ استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچارى اشكال ندارد، استعمال كرد، بلكه گاهى واجب است.

 

٢٣٥ استعمال ظرفى كه معلوم نیست از طلا یا نقره است‏یا از چیز دیگر، اشكال ندارد.

 

داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان شب داستان مریم ندا داستان من و سیمین من بودم و خونه و خالی بودن داستان درد دامن دیبا من و سریا ندا علی قاسم مهران و کبری خواهر دوستم خواهی علی شب و داستان فیلم عکس من و مینا شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان میناداستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضاداستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواجداستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدمداستان منشی شرکت بابام داستان بابام با زن سرایدارداستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانیداستان بابام و گدا داستان اونجوری منداستان من و سارا داستان من و ندا داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان مینا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و سارا داستان من و ندا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان بابام و گدا داستان اونجوری من یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانی یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدم یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواج یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
غربت و غم جمعه 17 اردیبهشت 1389
نرم افزار پرتابل دانلود عکس های سایت گوگل Google Image Downloader 1.0.2 جمعه 17 اردیبهشت 1389
لیست آخرین پستها