تبلیغات
akbarjoon - آب باران

آب باران

 

نوشته شده توسط:akbar akbar

اگر به چیز نجسى كه عین نجاست در آن نیست‏یك مرتبه باران ببارد جایى كه باران به آن برسد پاك مى‏شود . و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست ولى باریدن دو سه قطره فایده ندارد، بلكه باید طورى باشد كه بگویند باران مى‏آید.

 

٣٨ اگر باران به عین نجس ببارد و به جاى دیگر ترشح كند، چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاك است . پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح كند ، چنانچه ذره‏اى خون در آن باشد یا آن كه بو یا رنگ یا مزه خون گرفته باشد نجس است .

 

٣٩ اگر بر سقف عمارت یا روى بام آن عین نجاست باشد، تا وقتى باران به بام مى‏بارد آبى كه به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان مى‏ریزد پاك است . و بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبى كه مى‏ریزد به چیز نجس رسیده است ، نجس مى‏باشد.

 

٤٠ زمین نجسى كه باران بر آن ببارد پاك مى‏شود. و اگر باران بر زمین جارى شود و به جاى نجسى كه زیر سقف است برسد ، آن را نیز پاك مى‏كند .

 

٤١ خاك نجسى كه به واسطه باران گل شود و آب آن را فرا گیرد پاك است. اما اگر فقط رطوبت به آن برسد پاك نمى‏شود.

 

٤٢ هرگاه آب باران در جایى جمع شود اگر چه كمتر از كر باشد، چنانجه موقعى كه باران مى‏آید چیز نجسى را در آن بشویند و آب بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد، آن چیز نجس پاك مى‏شود.

 

٤٣ اگر بر فرش پاكى كه روى زمین نجس است باران ببارد، و بر زمین نجس جارى شود، فرش نجس نمى‏شود و زمین هم پاك مى‏گردد.

نجاسات

٨٣ نجاسات یازده چیز است: اول: بول. دوم: غائط. سوم منى. چهارم: مردار.پنجم: خون. ششم و هفتم: سگ و خوك. هشتم: كافر. نهم: شراب. دهم: فقاع. یازدهم عرق شتر نجاست‏خوار.

 

 

 

راه نجس شدن چیزهاى پاك

١٢٥ اگر چیز پاك به چیز نجس برسد و هر دو یا یكى از آنها به طورى تر باشد كه ترى یكى به دیگرى برسد چیز پاك نجس مى‏شود، و اگر ترى به قدرى كم باشد كه به دیگرى نرسد چیزى كه پاك بوده نجس نمى‏شود.

 

١٢٦ اگر چیز پاكى به چیز نجس برسد و انسان شك كند كه هر دو یا یكى از آنها تر بوده یا نه آن چیز پاك نجس نمى‏شود.

 

١٢٧ دو چیزى كه انسان نمى‏داند كدام پاك است و كدام نجس است، اگر چیز پاكى با رطوبت به یكى از آنها برسد نجس نمى‏شود، ولى اگر یكى از آنها قبلا نجس بوده و انسان نداند پاك شده یا نه، چنانچه چیز پاكى به آن برسد نجس مى‏شود.

 

١٢٨ زمین و پارچه و مانند اینها اگر رطوبت داشته باشد، هر قسمتى كه نجاست به آن برسد نجس مى‏شود و جاهاى دیگر آن پاك است، و همچنین است‏خیار و خربزه و مانند اینها.

 

١٢٩ هرگاه شیره و روغن روان باشد، همین كه یك نقطه از آن نجس شد تمام آن نجس مى‏شود ولى اگر روان نباشد، نجس نمى‏شود.

 

١٣٠ اگر مگس یا حیوانى مانند آن روى چیز نجسى كه تر است بنشیند و بعد روى چیز پاكى كه آن هم تر است بنشیند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حیوان بوده چیز پاك نجس مى‏شود و اگر نداند پاك است.

 

١٣١ اگر جایى از بدن كه عرق دارد نجس شود و عرق از آنجا به جاى دیگر برود هر جا كه عرق به آن برسد نجس مى‏شود، و اگر عرق به جاى دیگر نرود جاهاى دیگر بدن پاك است.

 

١٣٢ اخلاطى كه از بینى یا گلو مى‏آید اگر خون داشته باشد جایى كه خون دارد نجس و بقیه آن پاك است، پس اگر به بیرون دهان یا بینى برسد مقدارى را كه انسان یقین دارد جاى نجس اخلاط به آن رسیده نجس است، و محلى را كه شك دارد جاى نجس به آن رسیده یا نه پاك مى‏باشد.

 

١٣٣ اگر آفتابه‏اى را كه ته آن سوراخ است روى زمین نجس بگذارند چنانچه آب طورى زیر آن جمع گردد كه با آب آفتابه یكى حساب شود آب آفتابه نجس مى‏شود ولى اگر آبى كه از زیر آفتابه خارج مى‏شود در زمین فرو رود یا جارى شود به نحوى كه با آب داخل آن یكى حساب نشود، آب آفتابه نجس نمى‏شود.

 

١٣٤ اگر چیزى داخل بدن شود و به نجاست برسد در صورتى كه بعد از بیرون آمدن آلوده به نجاست نباشد پاك است، پس اگر اسباب اماله یا آب آن در مخرج غائط وارد شود یا سوزن و چاقو و مانند اینها در بدن فرو رود و بعد از بیرون آمدن به نجاست آلوده نباشد نجس نیست و همچنین است آب دهان و بینى اگر در داخل به خون برسد و بعد از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد.

داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان شب داستان مریم ندا داستان من و سیمین من بودم و خونه و خالی بودن داستان درد دامن دیبا من و سریا ندا علی قاسم مهران و کبری خواهر دوستم خواهی علی شب و داستان فیلم عکس من و مینا شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان میناداستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضاداستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواجداستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدمداستان منشی شرکت بابام داستان بابام با زن سرایدارداستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانیداستان بابام و گدا داستان اونجوری منداستان من و سارا داستان من و ندا داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان مینا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و سارا داستان من و ندا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان بابام و گدا داستان اونجوری من یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانی یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدم یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواج یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
غربت و غم جمعه 17 اردیبهشت 1389
نرم افزار پرتابل دانلود عکس های سایت گوگل Google Image Downloader 1.0.2 جمعه 17 اردیبهشت 1389
لیست آخرین پستها