تبلیغات
akbarjoon - آفتاب

آفتاب

 

نوشته شده توسط:akbar akbar

آفتاب، زمین و ساختمان و چیزهایى كه مانند درب و پنجره در ساختمان به كار برده شده و همچنین میخى را كه به دیوار كوبیده‏اند و جزو ساختمان حساب مى‏شود، با شش شرط پاك مى‏كند: اول: آنكه چیز نجس به طورى تر باشد كه اگر چیز دیگرى به آن برسد تر شود. پس اگر خشك باشد، باید به وسیله‏اى آن را تر كنند تا آفتاب خشك كند. دوم: آنكه اگر عین نجاست در آن چیز باشد، پیش از تابیدن آفتاب، آن را برطرف كنند. سوم: آنكه چیزى از تابیدن آفتاب جلوگیرى نكند. پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشك كند، آن چیز پاك نمى‏شود. ولى اگر ابر به قدرى نازك باشد كه از تابیدن آفتاب جلوگیرى نكند، اشكال ندارد. چهارم: آنكه آفتاب به تنهایى چیز نجس را خشك كند. پس اگر مثلا چیز نجس به واسطه باد و آفتاب خشك شود، پاك نمى‏گردد، ولى اگر باد به قدرى كم باشد، كه نگویند به خشك شدن چیز نجس كمك كرده، اشكال ندارد. پنجم: آنكه آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را كه نجاست به‏آن فرو رفته، یك مرتبه خشك كند. پس اگر یك مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد، و روى آن را خشك كند و دفعه دیگر زیر آن را خشك نماید، فقط روى آن پاك مى‏شود و زیر آن نجس مى‏ماند. ششم: آنكه مابین روى زمین یا ساختمان كه آفتاب به آن مى‏تابد، با داخل آن، هوا یا جسم پاك دیگرى فاصله نباشد.

 

١٩٢ آفتاب حصیر نجس را پاك مى‏كند، و همچنین درخت و گیاه به واسطه آفتاب پاك مى‏شود.

 

١٩٣ اگر آفتاب به زمین نجس بتابد، بعد انسان شك كند كه زمین موقع تابیدن آفتاب تر بوده یا نه، یا ترى آن به واسطه آفتاب خشك شده یا نه، آن زمین نجس است. و همچنین است اگر شك كند كه پیش از تابش آفتاب عین نجاست از آن برطرف شده یا نه، یا شك كند كه چیزى مانع تابش آفتاب بوده یا نه.

 

١٩٤ اگر آفتاب به یك طرف دیوار نجس بتابد، طرفى كه آفتاب به آن نتابیده پاك نمى‏شود، ولى اگر دیوار به قدرى نازك باشد كه به واسطه تابش به‏یك طرف، طرف دیگرش هم خشك شود پاك مى‏گردد.

 

 

٤- استحاله

١٩٥ اگر جنس چیز نجس به طورى عوض شود كه به صورت چیز پاكى در آید، پاك مى‏شود و مى‏گویند استحاله شده است. مثل آن كه چوب نجس بسوزد و خاكستر گردد، یا سگ در نمكزار فرو رود و نمك شود. ولى اگر جنس آن عوض شود، مثل آن كه گندم نجس را آرد كنند یا نان بپزند، پاك نمى‏شود.

 

١٩٦ كوزه گلى و مانند آن، كه از گل نجس ساخته شده نجس است. و باید از ذغالى كه از چوب نجس درست‏شده اجتناب نمایند.

 

١٩٧ چیز نجسى كه معلوم نیست استحاله شده یا نه، نجس است.

 

١٩٨ اگر شراب به خودى خود یا به واسطه آنكه چیزى مثل سركه و نمك در آن ریخته‏اند سركه شود، پاك مى‏گردد.

 

١٩٩ شرابى كه از انگور نجس درست كنند، به سركه شدن پاك نمى‏شود، بلكه اگر نجاستى هم از خارج به شراب برسد، احتیاط واجب آن است كه بعد از سركه شدن از آن اجتناب نمایند.

 

٢٠٠ سركه‏اى كه از انگور و كشمش و خرماى نجس درست كنند نجس است.

 

٢٠١ اگر پوشال زیر انگور یا خرما داخل آنها باشد و سركه بریزند، ضرر ندارد. و نیز اگر پیش از آن كه خرما و كشمش و انگور سركه شود، خیار و بادمجان و مانند اینها در آن بریزند، اشكال ندارد.

 

٥- كم شدن دو سوم آب انگور

٢٠٢ آب انگورى كه جوش آمده، پیش از آنكه ثلثان شود، یعنى دو قسمت آن كم شود و یك قسمت آن بماند، نجس نیست ولى خوردن آن حرام است. ولى اگر ثابت‏شود كه مست كننده است، حرام و نجس مى‏باشد و فقط به سركه شدن پاك و حلال مى‏شود.

 

٢٠٣ اگر مثلا در یك خوشه غوره یك دانه یا دو دانه انگور باشد،چنانچه به آبى كه از آن خوشه گرفته مى‏شود آبغوره بگویند و اثرى از شیرینى در آن نباشد و بجوشد، پاك و خوردن آن حلال است.

 

٢٠٤ چیزى كه معلوم نیست غوره است‏یا انگور، اگر جوش بیاید، حرام نمى‏شود.

 

 

 

٦- انتقال

٢٠٥ اگر خون بدن انسان یا خون حیوانى كه خون جهنده دارد، یعنى حیوانى كه وقتى رگ آن را ببرند، خون از آن جستن مى‏كند، به بدن حیوانى كه خون جهنده ندارد، برود و خون آن حیوان حساب شود پاك مى‏گردد، و این را انتقال گویند. پس خونى كه زالو از انسان مى‏مكد، چون خون زالو به آن گفته نمى‏شود و مى‏گویند خون انسان است، نجس مى‏باشد.

 

٢٠٦ اگر كسى پشه‏اى را كه به بدنش نشسته بكشد و نداند خونى كه از پشه بیرون آمده از او مكیده یا از خود پشه مى‏باشد، پاك است. و همچنین است اگربداند از او مكیده ولى جزو بدن پشه حساب شود. اما اگر فاصله بین مكیدن خون و كشتن پشه به قدرى كم باشد كه بگویند خون انسان است، یا معلوم نباشد كه مى‏گویند خون پشه است‏یا خون انسان، نجس مى‏باشد.

 

 

 

٧- اسلام

٢٠٧ اگر كافر شهادتین بگوید، یعنى بگوید: "اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله"، مسلمان مى‏شود، و بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بینى و عرق او پاك است. ولى اگر موقع مسلمان شدن، عین نجاست به بدن او بوده، باید برطرف كند و جاى آن را آب بكشد. ولى اگر پیش از مسلمان شدن، عین نجاست برطرف شده باشد، لازم نیست جاى آن را آب بكشد.

 

٢٠٨ اگر موقعى كه كافر بوده، لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد، نجس است. بلكه اگر در بدن او هم باشد، بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب كند.

 

٢٠٩ اگر كافر شهادتین بگوید و انسان نداند قلبا مسلمان شده یا نه، پاك است.ولى اگر بداند قلبا مسلمان نشده، بنابر احتیاط واجب باید از او اجتناب كرد.

 

 

 

٨- تبعیت

٢١٠ تبعیت آن است كه چیز نجسى به واسطه پاك شدن چیز نجس دیگر، پاك شود.

 

٢١١ اگر شراب سركه شود، ظرف آن هم تا جایى كه شراب موقع جوش آمدن به‏آن جا رسیده، پاك مى‏شود. و كهنه و چیزى هم كه معمولا روى آن مى‏گذارند، اگر به آن رطوبت نجس شود، پاك مى‏گردد. بلكه اگر موقع جوشیدن سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سركه شدن، پشت ظرف هم پاك مى‏شود.

 

٢١٢ تخته یا سنگى كه روى آن میت را غسل مى‏دهند، و پارچه‏اى كه با آن عورت میت را مى‏پوشانند، و دست كسى كه او را غسل مى‏دهد، و همین طور كیسه و صابونى كه با آن شسته مى‏شود، بعد از تمام شدن غسل پاك مى‏شوند.

 

٢١٣ كسى كه چیزى را با دست‏خود آب مى‏كشد، اگر دست و آن چیز با هم آب كشیده شود، بعد از پاك شدن آن چیز، دست او هم پاك مى‏شود.

 

٢١٤ اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل، آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبى كه روى آن ریخته‏اند جدا شود، آبى كه در آن مى‏ماند پاك است.

 

٢١٥ ظرف نجس را كه با آب قلیل آب مى‏كشند، بعد از جدا شدن آبى كه براى پاك شدن، روى آن ریخته‏اند، قطره‏هاى آبى كه در آن مى‏ماند پاك است.

 

 

 

داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان شب داستان مریم ندا داستان من و سیمین من بودم و خونه و خالی بودن داستان درد دامن دیبا من و سریا ندا علی قاسم مهران و کبری خواهر دوستم خواهی علی شب و داستان فیلم عکس من و مینا شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان میناداستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضاداستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواجداستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدمداستان منشی شرکت بابام داستان بابام با زن سرایدارداستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانیداستان بابام و گدا داستان اونجوری منداستان من و سارا داستان من و ندا داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان مینا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و سارا داستان من و ندا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان بابام و گدا داستان اونجوری من یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانی یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدم یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواج یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
غربت و غم جمعه 17 اردیبهشت 1389
نرم افزار پرتابل دانلود عکس های سایت گوگل Google Image Downloader 1.0.2 جمعه 17 اردیبهشت 1389
لیست آخرین پستها