تبلیغات
akbarjoon - ارث دسته اول

ارث دسته اول

 

نوشته شده توسط:akbar akbar

اگر وارث میت فقط یك نفر از دسته اول باشد، مثلا پدر یا مادر یا یك پسر یا یك دختر باشد، همه مال میت به او مى رسد. و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى‏شود. و اگر یك پسر و یك دختر باشند مال را سه قسمت مى‏كنند، دو قسمت را پسر، و یك قسمت را دختر مى‏برد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طورى قسمت مى‏كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

 

٢٧٣٢ اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت مى‏شود، دو قسمت آن را پدر و یك قسمت را مادر مى‏برد، ولى اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدرى باشند یعنى پدر آنان با پدر میت‏یكى باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت‏یكى باشد یا نه، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمى‏برند، اما به واسطه بودن اینها مادر شش یك مال را مى‏برد و بقیه را به پدر مى‏دهند.

 

٢٧٣٣ اگر وارث فقط پدر و مادر و یك دختر باشد، چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدرى نداشته باشد، مال را پنج قسمت مى‏كنند، پدر و مادر، هر كدام یك قسمت و دختر سه قسمت آن را مى‏برد. و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا یك برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد، مال را شش قسمت مى‏كنند، پدر و مادر، هر كدام یك قسمت، و دختر سه قسمت مى‏برد، و یك قسمت باقى مانده را چهار قسمت مى‏كنند، یك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر میدهند. مثلا اگر مال میت را قسمت كنند، قسمت آن را به دختر، و قسمت آن به پدر، و قسمت آن را به مادر مى‏دهند.

 

٢٧٣٤ اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یك پسر باشند مال را شش قسمت مى‏كنند، پدر و مادر هر كدام یك قسمت و پسر چهار قسمت آن را مى‏برد. و اگر چند پسر یا دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوى بین خودشان قسمت مى‏كنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طورى تقسیم مى‏كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

 

٢٧٣٥ اگر وارث میت فقط پدر و یك پسر، یا مادر و یك پسر باشد، مال را شش قسمت مى‏كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر، و پنج قسمت را پسر مى‏برد.

 

٢٧٣٦ اگر وارث میت فقط پدر، یا مادر، یا پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت مى‏كنند یك قسمت آن را پدر یا مادر مى‏برد و بقیه را طورى قسمت مى‏كنند كه هر پسرى دو برابر دختر ببرد.

 

٢٧٣٧ اگر وارث میت فقط پدر و یك دختر، یا مادر و یك دختر باشد، مال را چهار قسمت مى‏كنند، یك قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر مى‏برد.

 

٢٧٣٨ اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت مى‏كنند، یك قسمت را پدر یا مادر مى‏برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بین خودشان قسمت مى‏كنند.

 

 

مسائل دفاع

٢٨٢٦ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله‏اى كه امكان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن حاكم شرع نیست.

 

٢٨٢٧ اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را كشیده‏اند، چه بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل، واجب است دفاع از ممالك اسلامى كنند، به هر وسیله‏اى كه امكان داشته باشد.

 

٢٨٢٨ اگر در داخل ممالك اسلامى نقشه‏هایى از طرف اجانب كشیده شده باشدكه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامى پیدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسیله‏اى كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگیرى از توسعه نفوذ آنها كنند.

 

٢٨٢٩ اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسى یا اقتصادى و تجارى اجانب، خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمین پیدا كنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ایادى اجانب. چه عمال داخلى باشند، یا خارجى.

 

٢٨٣٠ اگر در روابط سیاسى بین دولتهاى اسلامى و دول اجانب، خوف آن باشدكه اجانب بر ممالك اسلامى، تسلط پیدا كنند، اگر چه تسلط سیاسى و اقتصادى باشد،لازم است بر مسلمانان كه با این نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامى را الزام كنند به قطع اینگونه روابط.

 

٢٨٣١ اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمین صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت.

 

٢٨٣٢ اگر عقد رابطه چه سیاسى و چه تجارى بین یكى از دول اسلامى و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه. و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامى واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه،به هر نحو ممكن است.

 

٢٨٣٣ موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسى یا اقتصادى یا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه این خیانت، از مقامى كه دارد ج هر مقامى باشد ج منعزل است، اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هر نحو كه ممكن شود.

 

٢٨٣٤ روابط تجارى و سیاسى با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با این نحو روابط مخالفت كنند. و بازرگانانى كه با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت كاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه كنند،و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با این نحو دولت‏ها.

 

٢٨٣٥ قوانین و مصوباتى كه از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالى - بر خلاف صریح قرآن كریم و سنت پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم مى‏گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بى‏ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر كننده و راى دهنده به هر طور ممكن است اعراض كنند، و با آنها معاشرت و معامله نكنند. و آنان مجرمند و عمل كننده به راى آنها معصیت كار و فاسق است.

 

٢٨٣٦ قانونى كه اخیرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب براى هدم احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانواده مسلمانان، از مجلسین غیر قانونى و شرعى رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احكام اسلام، و امر كننده و راى دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهایى كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده مى‏شوند، طلاق آنها باطل، و زنهاى شوهردارى هستند كه اگر شوهر كنند، زناكارند. و كسى كه دانسته آنها را بگیرد، زنا كار است، و مستحق حد شرعى، و اولادهاى آنها اولاد غیر شرعى، و ارث نمى‏برند. و سایر احكام اولاد زنا بر آنها جارى است، چه محكمه مستقیما طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام كنند به طلاق.

 

٢٨٣٧ بر علماى اعلام - ایدهم الله تعالى - لازم است در مقابل این نحو قوانین بى‏ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شدید كنند، نه استرحام از مجرمین اصلى و دولت‏خواهى براى آن‏ها كه مامور اجراى اوامر مخالفین اسلام مى‏باشند. زیرا این نحو تقاضاها و دولت‏خواهى ها و توجه جرم را به مامورین جزء و دست دوم دادن، موجب تطهیر مجرم اصلى و جرات او بر هدم احكام الهیه است. و بر كافه مسلمانان لازم است در مقابل این قوانین كه دین و دنیا و خاندان آنها را تهدید مى‏كند، و دخترهاى بیچاره آنها را به سربازخانه مى‏كشد، و زحمت انبیاى عظام و اولیاى گرام صلى الله علیهم اجمعین را تضییع مى‏نماید، مقاومت كنند، و اظهار تنفر نمایند، و به این قوانین مخالف اسلام عمل نكنند. و به هر وسیله‏اى كه ممكن است هم اكنون دفاع از احكام اسلام كنند تا خداى نخواسته به آتیه سیاه و وحشتناكى كه عمال استعمار -خذلهم الله تعالى - در نطر دارند براى اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.

 

 

داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان شب داستان مریم ندا داستان من و سیمین من بودم و خونه و خالی بودن داستان درد دامن دیبا من و سریا ندا علی قاسم مهران و کبری خواهر دوستم خواهی علی شب و داستان فیلم عکس من و مینا شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان میناداستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضاداستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواجداستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدمداستان منشی شرکت بابام داستان بابام با زن سرایدارداستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانیداستان بابام و گدا داستان اونجوری منداستان من و سارا داستان من و ندا داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان مینا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و سارا داستان من و ندا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان بابام و گدا داستان اونجوری من یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانی یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدم یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواج یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
غربت و غم جمعه 17 اردیبهشت 1389
نرم افزار پرتابل دانلود عکس های سایت گوگل Google Image Downloader 1.0.2 جمعه 17 اردیبهشت 1389
لیست آخرین پستها