تبلیغات
akbarjoon - احكام وصیت

احكام وصیت

 

نوشته شده توسط:akbar akbar

وصیت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهایى انجام دهند، یا بگوید بعد از مرگش چیزى از مال او ملك كسى باشد یا براى اولاد خود و كسانى كه اختیار آنان با اوست، قیم و سرپرست معین كند، و كسى را كه به او وصیت مى‏كنند وصى مى‏گویند.

 

٢٦٩٥ كسى كه مى‏خواهد وصیت كند، با اشاره‏اى كه مقصودش را بفهماند مى‏تواند وصیت كند، اگر چه لال نباشد.

 

٢٦٩٦ اگر نوشته‏اى به امضا یا مهر میت ببینند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصیت كردن نوشته، باید مطابق آن عمل كنند.

 

٢٦٩٧ كسى كه وصیت مى‏كند، باید عاقل و بالغ باشد ولى بچه ده ساله‏اى كه خوب و بد را تمییز مى‏دهد اگر براى كار خوبى مثل ساختن مسجد و آب انبار و پول وصیت كند صحیح مى‏باشد و باید از روى اختیار وصیت كند، و نیز وصیت كننده باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاكم شرع هم او را از تصرف در اموالش جلوگیرى نكرده باشد.

 

٢٦٩٨ كسى كه از روى عمد مثلا زخمى بخود زده یا سمى خورده است كه به واسطه آن، یقین یا گمان به مردن او پیدا مى‏شود، اگر وصیت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند صحیح نیست.

 

٢٦٩٩ اگر انسان وصیت كند كه چیزى به كسى بدهند در صورتى آن كس آن چیز را مالك مى‏شود كه آن را قبول كند، اگر چه در حال زنده بودن وصیت كننده باشد.

 

٢٧٠٠ وقتى انسان نشانه‏هاى مرگ را در خود دید باید فورا امانتهاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسیده باید بدهد، و اگر خودش نمى‏تواند بدهد یا موقع دادن بدهى او نرسیده، باید وصیت كند و بر وصیت‏شاهد بگیرد، ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمینان دارد كه ورثه مى‏پردازند وصیت كردن لازم نیست.

 

٢٧٠١ كسى كه نشانه‏هاى مرگ را در خود مى‏بیند، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است، باید فورا بدهد و اگر نمى‏تواند، چنانچه از خودش مال دارد، یا احتمال مى‏دهد كسى آنها را ادا نماید، باید وصیت كند، و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.

 

٢٧٠٢ كسى كه نشانه‏هاى مرگ را در خود مى‏بیند اگر نماز و روزه قضا دارد،باید وصیت كند كه از مال خودش براى آنها اجیر بگیرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آن كه چیزى بگیرد آنها را انجام مى‏دهد، باز هم واجب است وصیت نماید، و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصیلى كه در صفحه و گفته شد بر پسر بزرگترش واجب باشد، باید به او اطلاع دهد یا وصیت كند كه براى او بجا آورند.

 

٢٧٠٣ كسى كه نشانه‏هاى مرگ را در خود مى‏بیند، اگر مالى پیش كسى دارد یا در جایى پنهان كرده است كه ورثه نمى‏دانند، چنانچه به واسطه ندانستن حقشان از بین‏برود، باید به آنان اطلاع دهد، و لازم نیست براى بچه‏هاى صغیر خود قیم و سرپرست معین كند، ولى در صورتى كه بدون قیم مالشان از بین مى رود، یا خودشان ضایع مى‏شوند، باید براى آنان قیم امینى معین نماید.

 

٢٧٠٤ وصى باید مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد.

 

٢٧٠٥ اگر كسى چند وصى براى خود معین كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهایى به وصیت عمل كنند، لازم نیست در انجام وصیت از یكدیگر اجازه بگیرند،و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه همه با هم به وصیت عمل كنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یكدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند كه با یكدیگر به وصیت عمل كنند، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتى كه تاخیر و مهلت دادن علت‏شود كه عمل به وصیت معطل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور مى‏كند كه تسلیم نظر كسى شوند كه صلاح را تشخیص دهد. و اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان دیگران را معین مى‏نماید، و اگر یكى از آنان قبول نكرد، یك نفر دیگر را به‏جاى او تعیین مى‏نماید.

 

٢٧٠٦ اگر انسان از وصیت‏خود برگردد مثلا بگوید ثلث مالش را به كسى بدهند،بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل مى‏شود، و اگر وصیت‏خود را تغییر دهد مثل آن كه قیمى براى بچه‏هاى خود معین كند، بعد دیگرى را به جاى او قیم نماید، وصیت اولش باطل مى‏شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند.

 

٢٧٠٧ اگر كارى كند كه معلوم شود از وصیت‏خود برگشته، مثلا خانه‏اى را كه وصیت كرده به كسى بدهند، بفروشد، یا دیگرى را براى فروش آن وكیل نماید، وصیت باطل مى‏شود.

 

٢٧٠٨ اگر وصیت كند چیز معینى را به كسى بدهند بعد وصیت كند كه نصف همان را به دیگرى بدهند، باید آن چیز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر یك قسمت آن را بدهند.

 

٢٧٠٩ اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى‏میرد، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصیت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس دیگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگى بخشیده از اصل مال است، و احتیاج به اذن ورثه ندارد و چیزى را كه وصیت كرده، اگر زیادتر از ثلث باشد زیادى آن محتاج به اذن ورثه است.

 

٢٧١٠ اگر وصیت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عایدى آن را به مصرفى برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.

 

٢٧١١ اگر در مرضى كه به آن مرض مى‏میرد، بگوید مقدارى به كسى بدهكار است،چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقدارى را كه معین كرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد، باید از اصل مالش بدهند.

 

٢٧١٢ كسى كه انسان وصیت مى‏كند كه چیزى به او بدهند، باید وجود داشته باشد. پس اگر وصیت كند به بچه‏اى كه ممكن است فلان زن حامله شود چیزى بدهند باطل است، ولى اگر وصیت كند به بچه‏اى كه در شكم مادر است چیزى بدهند اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصیت صحیح است. پس اگر زنده به دنیا آمد، باید آنچه را كه وصیت كرده به او بدهند، و اگر مرده به دنیا آمد وصیت باطل مى‏شود و آنچه را كه براى او وصیت كرده ورثه میان خودشان قسمت مى‏كنند.

 

٢٧١٣ اگر انسان بفهمد كسى او را وصى كرده، چنانچه به اطلاع وصیت كننده برساند كه براى انجام وصیت او حاضر نیست، لازم نیست بعد از مردن او به وصیت عمل كند، ولى اگر پیش از مردن او نفهمد كه او را وصى كرده، یا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه براى عمل كردن به وصیت‏حاضر نیست، باید وصیت او را انجام دهد، اگر وصى پیش از مرگ، موقعى لتفت‏شود كه مریض بواسطه شدت مرض، نتواند به‏دیگرى وصیت كند، باید وصیت را قبول نماید.

 

٢٧١٤ اگر كسى كه وصیت كرده بمیرد، وصى نمى‏تواند دیگرى را براى انجام كارهاى میت معین كند و خود از كار كناره نماید، ولى اگر بداند مقصود میت این نبوده كه خود وصى آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده،مى‏تواند دیگرى را از طرف خود وكیل نماید.

 

٢٧١٥ اگر كسى دو نفر را وصى كند، چنانچه یكى از آن دو بمیرد یا دیوانه یا كافر شود، حاكم شرع یك نفر دیگر را به جاى او معین مى‏كند، و اگر هر دو بمیرند،یا دیوانه یا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر دیگر را معین میكند، ولى اگریك نفر بتواند وصیت را عملى كند، معین كردن دو نفر لازم نیست.

 

٢٧١٦ اگر وصى نتواند به تنهایى كارهاى میت را انجام دهد حاكم شرع براى كمك او یك نفر دیگر را معین میكند.

 

٢٧١٧ اگر مقدارى از مال میت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده و یا تعدى نموده، مثلا میت وصیت كرده است كه فلان مقدار به فقراى فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته، ضامن است واگر كوتاهى نكرده و تعدى هم ننموده، ضامن نیست.

 

٢٧١٨ هرگاه انسان كسى را وصى كند، و بگوید كه اگر آن كس بمیرد فلان وصى باشد،بعد از آن كه وصى اول مرد، وصى دوم باید كارهاى میت را انجام دهد.

 

٢٧١٩ حجى كه بر میت واجب است و بدهكارى و حقوقى را كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب مى‏باشد، باید از اصل مال میت بدهند اگر چه میت براى آنها وصیت نكرده باشد.

 

٢٧٢٠ اگر مال میت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصیت كرده باشد كه ثلث‏یا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، باید به وصیت او عمل كنند و اگر وصیت نكرده باشد، آنچه مى‏ماند مال ورثه است.

 

٢٧٢١ اگر مصرفى را كه میت معین كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیت اودر بیشتر از ثلث در صورتى صحیح است كه ورثه حرفى بزنند یا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصیت را اجازه داده‏اند و تنها راضى بودن آنان كافى نیست و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحیح است.

 

٢٧٢٢ اگر مصرفى را كه میت معین كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد و پیش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصیت او عملى شود، بعد از مردن او نمى‏توانند از اجازه خود برگردند.

 

٢٧٢٣ اگر وصیت كند كه از ثلث او خمس و زكات یا بدهى دیگر او را بدهند،و براى نماز و روزه او اجیر بگیرند، و كار مستحبى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، باید اول به واجبات، خواه مالى بلكه اگر وصیت او به ترتیب بوده، باید اول آن واجبى را كه مقدم داشته عمل نمایند، اگر چه بدنى باشد. و همچنین به ترتیب وصیت تا آخر واجبات، پس اگر ثلث وافى به تمام آن باشد به تمام آن باید عمل شود، و چنانچه ثلث وافى نباشد، باقى مانده اگر تماما یا قسمتى واجب مالى باشد، باید از اصل تركه براى آن بردارند، عمل نمایند. و اگر باقى مانده تماما یا قسمتى واجب بدنى باشد، ملغى مى‏گردد. و چنانچه وصیت میت به ترتیب نباشد، باز واجبات مقدم بر مستحبات است، ولى در این صورت بین واجبات هیچ گونه ترتیب نیست، بلكه ثلث بر تمام واجبات اعم از مالى و بدنى توزیع مى‏شود، و چنانچه وافى به تمام آن نباشد، در باقى مانده واجب مالى از اصل تركه برداشته مى‏شود، و باقیمانده واجب بدنى ملغى مى‏گردد، و در هر صورت عمل به مستحبات موقعى واجب است كه از ثلث علاوه بر واجبات، براى آن هم وافى باشد.

 

٢٧٢٤ اگر وصیت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجیر بگیرند و كار مستحبى هم انجام دهند چنانچه وصیت نكرده باشد كه اینها را از ثلث بدهند، باید بدهى او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزى زیاد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه معین كرده برسانند، و در صورتى كه ثلث كافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، باید وصیت او عملى شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزى زیاد آمد به مصرف كار مستحبى كه معین كرده برسانند.

 

٢٧٢٥ اگر كسى بگوید كه میت وصیت كرده فلان مبلغ به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق كنند یا قسم بخورد و یك مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید، یا یك مرد عال و دو زن عادله، یا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند،باید مقدارى را كه مى‏گوید به او بدهند، و اگر یك زن عادله شهادت بدهد، بایدیك چهارم چیزى را كه مطالبه مى‏كند به او بدهند، و اگر دو زن عادله شهادت دهند نصف آن را، و اگر سه زن عادله شهادت دهند، باید سه چهارم آن را به او بدهند، و نیز اگر دو مرد كافر ذمى كه در دین خود عادل باشند گفته او را تصدیق كنند، در صورتى كه میت ناچار بوده است كه وصیت كند، و مرد و زن عادلى هم در موقع وصیت نبوده، باید چیزى را كه مطالبه مى‏كند به او بدهند.

 

٢٧٢٦ اگر كسى بگوید من وصى میتم كه مال او را به مصرفى برسانم یا میت مراقیم بچه‏هاى خود قرار داده، در صورتى باید حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند.

 

٢٧٢٧ اگر وصیت كند چیزى به كسى بدهند و آن كس پیش از آن كه قبول كند یا رد نماید بمیرد، تا وقتى ورثه او وصیت را رد نكرده‏اند مى‏توانند آن چیز را قبول نمایند، ولى این در صورتى است كه وصیت كننده از وصیت‏خود برنگردد و گرنه حق به آن چیز ندارند

داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان شب داستان مریم ندا داستان من و سیمین من بودم و خونه و خالی بودن داستان درد دامن دیبا من و سریا ندا علی قاسم مهران و کبری خواهر دوستم خواهی علی شب و داستان فیلم عکس من و مینا شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان میناداستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضاداستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواجداستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدمداستان منشی شرکت بابام داستان بابام با زن سرایدارداستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانیداستان بابام و گدا داستان اونجوری منداستان من و سارا داستان من و ندا داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان مینا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و سارا داستان من و ندا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان بابام و گدا داستان اونجوری من یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانی یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدم یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواج یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
غربت و غم جمعه 17 اردیبهشت 1389
نرم افزار پرتابل دانلود عکس های سایت گوگل Google Image Downloader 1.0.2 جمعه 17 اردیبهشت 1389
لیست آخرین پستها