تبلیغات
akbarjoon - موارد وجوب نماز آیات و احكام آن

موارد وجوب نماز آیات و احكام آن

 

نوشته شده توسط:akbar akbar

نماز آیات كه دستور آن بعدا گفته خواهد شد به واسطه چهار چیز واجب مى‏شود: اول: گرفتن خورشید. دوم: گرفتن ماه، اگر چه مقدار كمى از آنها گرفته شود و كسى هم از آن نترسد. سوم: زلزله، اگر چه كسى هم نترسد. چهارم: رعد و برق و بادهاى سیاه و سرخ و مانند اینها در صورتى كه بیشتر مردم بترسند، كه بنابر احتیاط واجب باید براى اینها هم نماز آیات بخوانند.

 

١٤٩٢ اگر از چیزهایى كه نماز آیات براى آنها واجب است بیشتر از یكى اتفاق بیفتد انسان باید براى هر یك از آنها یك نماز آیات بخواند، مثلا اگر خورشید بگیرد و زلزله هم بشود باید دو نماز آیات بخواند.

 

١٤٩٣ كسى كه چند نماز آیات بر او واجب است اگر همه آنها براى یك چیز بر او واجب شده باشد، مثلا سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده است موقعى كه قضاى آنها را مى‏خواند، لازم نیست معین كند كه براى كدام دفعه آنها باشد و همچنین است اگر چند نماز براى رعد و برق و بادهاى سیاه و سرخ و مانند اینها براو واجب شده باشد ولى اگر براى آفتاب گرفتن و ماه گرفتن و زلزله، یا براى دوتاى اینها نمازهایى بر او واجب شده باشد بنابر احتیاط واجب باید موقع نیت،معین كند، نماز آیاتى را كه مى‏خواند براى كدام یك آنها است.

 

١٤٩٤ چیزهایى كه نام آیات براى آنها واجب است در هر شهرى اتفاق بیافتد فقط مردم همان شهر باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهاى دیگر واجب نیست، ولى اگر مكان آنها بقدرى نزدیك باشد كه با آن شهر یكى حساب شود نماز آیات بر آنها هم واجب است.

 

١٤٩٥ از وقتى كه خورشید یا ماه شروع به گرفتن مى‏كند انسان باید نماز آیات را بخواند و بنابر احتیاط واجب باید به قدرى تاخیر نیندازد كه شروع به باز شدن كند.

 

١٤٩٦ اگر خواندن نماز آیات را به قدرى تاخیر بیندازد كه آفتاب یا ماه شروع به باز شدن كند باید نیت ادا و قضا نكند ولى اگر بعد از باز شدن تمام آن،نماز بخواند باید نیت قضا نماید.

 

١٤٩٧ اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه بیشتر از خواندن یك ركعت باشد ولى انسان نماز را نخواند، تا به اندازه خواندن یك كعت به آخر وقت آن مانده باشد باید نیت ادا كند بلكه اگر مدت گرفتن آنها به اندازه خواندن یك ركعت هم باشد بنابر احتیاط واجب باید نماز آیات را بخواند و ادا است.

 

١٤٩٨ موقعى كه زلزله و رعد و برق و مانند اینها اتفاق مى افتد، انسان باید فورا نماز آیات را بخواند و اگر نخواند معصیت كرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند ادا است.

 

١٤٩٩ اگر بعد از باز شدن آفتاب یا ماه بفهمد كه تمام آن گرفته بوده باید قضاى نماز آیات را بخواند ولى اگر بفهمد مقدارى از آن گرفته بوده قضا بر او واجب نیست.

 

١٥٠٠ اگر عده‏اى بگویند كه خورشید یا ماه گرفته است چنانچه انسان از گفته آنان یقین پیدا نكند و نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته‏اند، در صورتى كه تمام خورشید یا ماه گرفته باشد باید نماز آیات را بخواند و اگر دو نفر كه عادل بودن آنان معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته، بعد معلوم شود كه عادل بوده‏اند باید نماز آیات را بخواند، بلكه اگر معلوم شود كه مقدارى از آن گرفته احتیاط واجب آن است كه نماز آیات را بخواند.

 

١٥٠١ اگر انسان به گفته كسانى كه از روى قاعده علمى وقت گرفتن خورشید و ماه را مى‏دانند، اطمینان پیدا كند كه خورشید یا ماه گرفته، بنابر احتیاط واجب باید نماز آیات را بخواند. و نیز اگر بگویند فلان وقت‏خورشید یا ماه مى‏گیرد و فلان مقدار طول مى‏كشد، و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا كند، بنابر احتیاط واجب باید به حرف آنان عمل نماید، مثلا اگر بگویند آفتاب فلان ساعت‏شروع به بازشدن مى‏كند، احتیاطا باید نماز را تا آن وقت تاخیر نیندازد.

 

١٥٠٢ اگر بفهمد نماز آیاتى را كه خوانده باطل بوده، باید دوباره بخواند، واگر وقت گذشته قضا نماید.

 

١٥٠٣ اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب شود، چنانجه براى‏هر دو نماز وقت دارد، هر كدام را اول بخواند اشكال ندارد، و اگر وقت‏یكى از آن دو تنگ باشد، باید اول آن را بخواند، و اگر وقت هر دو تنگ باشد، باید اول نماز یومیه را بخواند.

 

١٥٠٤ اگر در بین نماز یومیه بفهمد كه وقت نماز آیات است، چنانچه وقت نماز یومیه هم تنگ باشد، باید آن را تمام كند، بعد نماز آیات را بخواند، و اگر وقت نماز یومیه تنگ نباشد، باید آن را بشكند و اول نماز آیات، بعد نماز یومیه را بجا آورد.

 

١٥٠٥ اگر در بین نماز آیات بفهمد كه وقت نماز یومیه تنگ است، باید نماز آیات را رها كند و مشغول نماز یومیه شود و بعد از آن كه نماز را تمام كرد، پیش از انجام كارى كه نماز را به هم بزند، بقیه نماز آیات را از همان جا كه رها كرده بخواند.

 

١٥٠٦ اگر در حال حیض یا نفاس زن، آفتاب یا ماه بگیرد و تا آخر مدتى كه خورشید یا ماه باز مى‏شوند در حال حیض یا نفاس باشد، نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد.

 

 

 

دستور نماز آیات

١٥٠٧ نماز آیات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد، و دستور آن این است كه انسان بعد از نیت، تكبیر بگوید و یك حمد و یك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد، دوباره یك حمد و یك سوره بخواند، باز به ركوع رود تا پنج مرتبه، و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد.

 

١٥٠٨ در نماز آیات ممكن است انسان بعد از نیت و تكبیر و خواندن حمد،آیه‏هاى یك سوره را پنج قسمت كند و یك آیه یا بیشتر از آن را بخواند وبه ركوع رود و سر بردارد و بدون این كه حمد بخواند قسمت دوم همان سوره را بخواند و به ركوع رود و همین طور تا پیش از ركوع پنجم سوره را تمام نماید، مثلا به قصد سوره "قل هو الله احد" بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و به ركوع رود، بعد بایستد و بگوید: "قل هو الله احد" دوباره به ركوع رود و بعد از ركوع بایستد و بگوید: "الله الصمد" باز به ركوع رود و بایستد و بگوید: "لم یلد و لم یولد" و برود به ركوع بازهم سر بردارد و بگوید: "و لم یكن له كفوا احد" و بعد از آن به ركوع پنجم رود و بعداز سر برداشتن، دو سجده كند و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول بجا آورد و بعد از سجده دوم، تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

 

١٥٠٩ اگر در یك ركعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت دیگر یك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند، مانعى ندارد.

 

١٥١٠ چیزهایى كه در نماز یومیه واجب و مستحب است، در نماز آیات هم واجب و مستحب مى‏باشد، ولى در نماز آیات مستحب است به جاى اذان و اقامه سه مرتبه به قصد امید ثواب بگویند: "الصلاة".

 

١٥١١ مستحب است بعد از ركوع پنجم و دهم بگوید "سمع الله لمن حمده" و نیز پیش از ركوع و بعد از آن تكبیر بگوید، ولى بعد از ركوع پنجم و دهم، گفتن تكبیر مستحب نیست.

 

١٥١٢ مستحب است پیش از ركوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند،و اگر فقط یك قنوت پیش از ركوع دهم بخواند، كافى است.

 

١٥١٣ اگر در نماز آیات شك كند كه چند ركعت‏خوانده و فكرش به جایى نرسد،نماز باطل است.

 

١٥١٤ اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اول است‏یا در ركوع اول ركعت دوم،و فكرش به جایى نرسد، نماز باطل است. ولى اگر مثلا شك كند كه چهار ركوع كرده یا پنج ركوع، چنانچه براى رفتن به سجده خم نشده، باید ركوعى را كه شك دارد بجا آورده یا نه، بجا آورد. واگر براى رفتن به سجده خم شده، باید به شك خود اعتنا نكند.

 

١٥١٥ هر یك از ركوعهاى نماز آیات ركن است كه اگر عمدا یا اشتباها كم یا زیاد شود، نماز باطل است.

 

 

 

مسائل متفرقه زناشویى

٢٤٤٣ كسى كه به واسطه نداشتن زن به حرام میافتد، واجب است زن بگیرد.

 

٢٤٤٤ اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده، مى‏تواند عقد را به هم بزند.

 

٢٤٤٥ اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتى باشند كه كسى در آنجا نباشد و دیگرى هم نمى‏تواند وارد شود چنانچه بترسند كه به حرام بیفتند باید از آنجا بیرون‏بروند.

 

٢٤٤٦ اگر مرد مهر زن را در عقد معین كند و قصدش این باشد كه آن را ندهد عقد صحیح است ولى مهر را باید بدهد.

 

٢٤٤٧ مسلمانى كه منكر خدا یا پیغمبر شود، یا حكم ضرورى دین یعنى حكمى را كه مسلمانان جزو دین اسلام مى‏دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انكار كند، در صورتى كه منكر شدن آن حكم، به انكار خدا یا پیغمبر برگردد مرتد است.

 

٢٤٤٨ اگر زن پیش از آن كه شوهرش با او نزدیكى كند به طورى كه در مساله پیش گفته شد مرتد شود عقد او باطل مى گردد ولى اگر بعد از نزدیكى مرتد شود باید به دستورى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد عده نگه دارد پس اگر در بین عده مسلمان شود عقد باقى و اگر تا آخر عده مرتد بماند عقد باطل است.

 

٢٤٤٩ كسى كه پدر یا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده‏اند،چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام كند، اگر مرتد شود زنش بر او حرام مى‏شود و باید به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى‏شود عده وفات نگهدارد.

داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان شب داستان مریم ندا داستان من و سیمین من بودم و خونه و خالی بودن داستان درد دامن دیبا من و سریا ندا علی قاسم مهران و کبری خواهر دوستم خواهی علی شب و داستان فیلم عکس من و مینا شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان میناداستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضاداستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواجداستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدمداستان منشی شرکت بابام داستان بابام با زن سرایدارداستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانیداستان بابام و گدا داستان اونجوری منداستان من و سارا داستان من و ندا داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان مینا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و سارا داستان من و ندا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان بابام و گدا داستان اونجوری من یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانی یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدم یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواج یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
غربت و غم جمعه 17 اردیبهشت 1389
نرم افزار پرتابل دانلود عکس های سایت گوگل Google Image Downloader 1.0.2 جمعه 17 اردیبهشت 1389
لیست آخرین پستها