تبلیغات
akbarjoon - احكام جنابت

احكام جنابت

 

نوشته شده توسط:akbar akbar

به دو چیز انسان جنب مى‏شود: اول: جماع. دوم: بیرون آمدن منى، چه در خواب باشد یا بیدارى، كم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بى‏شهوت، با اختیار باشد یا بى‏اختیار.

 

٣٤٦ اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است‏ یا بول یا غیر اینها چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست ‏شده،آن رطوبت ‏حكم منى دارد، و اگر هیچ یك از این سه نشانه یا بعضى از اینها را نداشته باشد، حكم منى ندارد. ولى در زن و مریض، لازم نیست آن آب با جستن بیرون آمده باشد، بلكه اگر با شهوت بیرون آمده باشد، در حكم منى است و لازم نیست بدن او سست ‏شود.

 

٣٤٧ اگر از مردى كه مریض نیست، آبى بیرون آید كه یكى از سه نشانه‏اى را كه در مساله پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه‏هاى دیگرى را داشته یا نه،چنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب وضو نداشته، باید وضو بگیرد.

 

٣٤٨ مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منى بول كند، و اگر بول نكند و بعداز غسل رطوبتى از او بیرون آید، كه نداند منى است ‏یا رطوبت دیگر حكم منى دارد.

 

٣٤٩ اگر انسان جماع كند و به اندازه ختنه‏گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا در مرد، در قبل باشد یا در دبر، بالغ باشند یا نابالغ اگر چه منى بیرون نیاید هر دو جنب مى‏شوند.

 

٣٥٠ اگر شك كند كه به مقدار ختنه‏گاه داخل شده یا نه، غسل بر او واجب نیست.

 

٣٥١ اگر نعوذ بالله حیوانى را وطى كند یعنى با او نزدیكى نماید و منى از او بیرون آید غسل تنها، كافى است. و اگر منى بیرون نیاید، چنانچه پیش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها كافى است، و اگر وضو نداشته، احتیاط واجب آن است كه غسل كند، وضو هم بگیرد.

 

٣٥٢ اگر منى از جاى خود حركت كند و بیرون نیاید یا انسان شك كند كه منى ازاو بیرون آمده یا نه غسل بر او واجب نیست.

 

٣٥٣ كسى كه نمى‏تواند غسل كند ولى تیمم برایش ممكن است، بعد از داخل شدن وقت نماز، بدون جهت با عیال خود نزدیكى كند، اشكال دارد. ولى اگر براى لذت بردن یا ترس از براى خودش باشد اشكال ندارد.

 

٣٥٤ اگر در لباس خود منى ببیند و بداند كه از خود او است و براى آن غسل نكرده، باید غسل كند و نمازهایى را كه یقین دارد بعد از بیرون آمدن منى خوانده قضا كند، ولى نمازهایى را كه احتمال مى‏دهد بعد از بیرون آمدن آن منى خوانده، لازم نیست قضا نماید.

 

 

چیزهایى كه بر جنب حرام است

٣٥٥ پنج چیز بر جنب حرام است: اول: رساندن جایى از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا و اسامى مباركه پیامبران و امامان علیهم‏السلام، به احتیاط واجب حكم اسم خدا را دارد. دوم: رفتن در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم، اگر چه از یك در داخل و از در دیگر خارج شود. سوم: توقف شود، یا براى برداشتن چیزى برود مانعى ندارد. و احتیاط واجب آن است كه در حرم امامان هم توقف نكند. چهارم: گذاشتن چیزى در مسجد. پنجم: خواندن سوره‏اى كه سجده واجب دارد و آن چهار سوره است: اول: سوره سى و دوم قرآن (الم تنزیل) دوم: سوره چهل و یكم (حم سجده) سوم: سوره پنجاه و سوم (و النجم) چهارم: سوره نود و ششم (اقرا) و اگر یك حرف را به قصد یكى از این چهار سوره هم بخواند حرام است.

 

 

 

چیزهاى كه بر جنب مكروه است

٣٥٦ نه چیز بر جنب مكروه است: اول و دوم: خوردن و آشامیدن، ولى اگر وضو بگیرد مكروه نیست. سوم: خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره‏هایى كه سجده واجب ندارد. چهارم: رساندن جایى از بدن به جلد و حاشیه و بین خطهاى قرآن. پنجم: همراه داشتن قرآن. ششم: خوابیدن، ولى اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب، بدل از غسل تیمم كند، مكروه نیست. هفتم: خضاب كردن به حنا و مانند آن. هشتم: مالیدن روغن به بدن. نهم: جماع كردن بعد از آن كه محتلم شده،یعنى در خواب منى از او بیرون آمده است.

 

 

 

غسل جنابت

٣٥٧ غسل جنابت به خودى خود مستحب است، و براى خواندن نماز واجب و مانند آن واجب مى‏شود. ولى براى نماز میت و سجده شكر و سجده‏هاى واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست.

 

٣٥٨ لازم نیست در وقت غسل نیت كند كه غسل واجب یا مستحب مى‏كنم و اگر فقط به قصد قربت‏یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم غسل كند، كافى است.

 

٣٥٩ اگر یقین كند وقت نماز شده و نیت غسل واجب كند بعد معلوم شود كه پیش از وقت غسل كرده، غسل او صحیح است.

 

٣٦٠ غسل را چه واجب باشد و چه مستحب، به دو قسم مى‏شود انجام داد ترتیبى و ارتماسى

 

 

غسل ترتیبى

٣٦١ در غسل ترتیبى باید به نیت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف راست،بعد طرف چپ بدن را بشوید. و اگر عمدا یا از روى فراموشى یا به واسطه ندانستن مساله به این ترتیب عمل نكند، غسل او باطل است.

 

٣٦٢ نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را باید با طرف چپ بشوید، بلكه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.

 

٣٦٣ براى آنكه یقین كند هر سه قسمت، یعنى سر و گردن و طرف راست و طرف چپ را كاملا غسل داده، باید هر قسمتى را كه مى‏شوید مقدارى از قسمتهاى دیگر را هم با آن قسمت بشوید. بلكه احتیاط مستحب آن است كه تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن، و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشوید.

 

٣٦٤ اگر بعد از غسل بفهمد جایى از بدن را نشسته و نداند كجاى بدن است، باید دوباره غسل كند.

 

٣٦٥ اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافى است، و اگر از طرف راست باشد، باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. و اگر از سر و گردن باشد، باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.

 

٣٦٦ اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقدارى از طرف چپ شك كند،شستن همان مقدار كافى است. ولى اگر بعد از اشتغال به شستن طرف چپ در شستن طرف راست‏یا مقدارى از آن شك كند یا بعد از اشتغال به شستن طرف راست در شستن سر و گردن یا مقدارى از آن شك نماید، نباید اعتنا كند.

 

 

 

اهمیت نماز

نماز مهمترین اعمال دینى است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود،عبادتهاى دیگر هم قبول مى‏شود. و اگر پذیرفته نشود، اعمال دیگر هم قبول نمى‏شود. و همانطور كه اگر انسان شبانه روزى پنج نوبت در نهر آبى شستشو كند، چرك در بدنش نمى‏ماند، نمازهاى پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك مى‏كند. و سزاوار است‏كه انسان نماز را در اول وقت بخواند. و كسى كه نماز را پست و سبك شمارد،مانند كسى است كه نماز نمى‏خواند. پیغمبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود:"كسى كه به نماز اهمیت ندهد و آن را سبك شمارد، سزاوار عذاب آخرت است".روزى حضرت در مسجد تشریف داشتند، مردى وارد و مشغول نماز شد، و ركوع و سجودش را كاملا به جا نیاورد. حضرت فرمودند: "اگر این مرد در حالى كه نمازش این طور است از دنیا برود، به دین من از دنیا نرفته است". پس انسان باید مواظب باشد كه به عجله و شتابزدگى نماز نخواند، و در حال نماز به یاد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد كه با چه كسى سخن مى‏گوید، و خود را در مقابل عظمت و بزرگى خداوند عالم بسیار پست و ناچیز ببیند. و اگر انسان در موقع نماز كاملا به‏این مطلب توجه كند، از خود بى‏خبر مى‏شود. چنانچه در حال نماز تیر را از پاى مبارك امیر المؤمنین علیه‏السلام بیرون كشیدند و آن حضرت متوجه نشدند. و نیز باید نمازگزار توبه و استغفار نماید و گناهانى كه مانع قبول شدن نماز است مانند حسد،كبر، غیبت، خوردن حرام، آشامیدن مسكرات و ندادن خمس و زكات، بلكه هر معصیتى را ترك كند. و همچنین سزاوار است كارهایى كه ثواب نماز را كم مى‏كند بجانیاورد، مثلا در حال خواب آلودگى و خوددارى از بول به نماز نایستد و در موقع نماز به آسمان نگاه نكند. و نیز كارهایى كه ثواب نماز را زیاد مى‏كند بجا آورد، مثلا انگشترى عقیق به دست كند، و لباس پاكیزه بپوشد، و شانه و مسواك كند، و خود را خوشبو نماید.

 

 

قنوت

١١١٧ در تمام نمازهاى واجب و مستحب پیش از ركوع ركعت دوم مستحب است قنوت بخواند و در نماز وتر با آن كه یك ركعت مى‏باشد خواندن قنوت پیش از ركوع مستحب است و نماز جمعه در هر ركعت‏یك قنوت دارد و نماز آیات پنج قنوت و نماز عید فطر و قربان در ركعت اول پنج قنوت و در ركعت دوم چهار قنوت دارد.

 

١١١٨ اگر بخواهد قنوت بخواند به احتیاط واجب باید دستها را بلند كند و مستحب است دستها را تا مقابل صورت بلند نماید و كف دستها را رو به آسمان قرار دهد و به قصد رجاء انگشتان دستها را به جز ابهام به هم بچسباند و هر دو كف دستها را پهلوى هم متصل به هم قرار دهد و نگاهش هنگام قنوت به كف دستهایش باشد.

 

١١١٩ در قنوت هر ذكرى بگوید اگر چه یك «سبحان الله‏» باشد كافى است. و بهتر است بگوید: «لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلى العظیم، سبحان الله رب السموات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین‏».

 

١١٢٠ مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند. ولى براى كسى كه نماز را به جماعت مى‏خواند، اگر امام جماعت صداى او را بشنود، بلند خواندن قنوت مستحب نیست.

 

١١٢١ اگر عمدا قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش كند و پیش از آن كه به‏اندازه ركوع خم شود یادش بیاید مستحب است بایستد و بخواند و اگر در ركوع یادش بیاید مستحب است بعد از ركوع قضا كند و اگر در سجده یادش بیاید مستحب است بعد از سلام نماز قضا نماید.

داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان شب داستان مریم ندا داستان من و سیمین من بودم و خونه و خالی بودن داستان درد دامن دیبا من و سریا ندا علی قاسم مهران و کبری خواهر دوستم خواهی علی شب و داستان فیلم عکس من و مینا شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان میناداستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضاداستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواجداستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدمداستان منشی شرکت بابام داستان بابام با زن سرایدارداستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانیداستان بابام و گدا داستان اونجوری منداستان من و سارا داستان من و ندا داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان مینا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و سارا داستان من و ندا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان بابام و گدا داستان اونجوری من یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانی یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدم یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواج یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
غربت و غم جمعه 17 اردیبهشت 1389
نرم افزار پرتابل دانلود عکس های سایت گوگل Google Image Downloader 1.0.2 جمعه 17 اردیبهشت 1389
لیست آخرین پستها