تبلیغات
akbarjoon - بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد

 

نوشته شده توسط:akbar akbar

 

احكام تقلید

١ عقیده مسلمان به اصول دین باید از روى دلیل باشد، ولى در احكام غیر ضرورى دین باید یا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دلیل به دست آورد،یا از مجتهد تقلید كند، یعنى به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طورى به وظیفه خود عمل نماید كه یقین كند تكلیف خود را انجام داده است، مثلا اگر عده‏اى از مجتهدین عملى را حرام مى‏دانند و عده دیگر مى‏گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى‏دانند آن را بجا آورد. پس كسانى كه مجتهد نیستند و نمى‏توانند به احتیاط عمل كنند واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

 

٢ تقلید در احكام عمل كردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدى باید تقلید كرد كه مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامى و حلال زاده و زنده و عادل باشد. و نیز بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدى تقلید كرد كه حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین دیگر اعلم باشد، یعنى در فهمیدن حكم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد.

 

٣ مجتهد و اعلم را از سه راه مى‏توان شناخت: اول: آنكه خود انسان یقین كند، مثل آنكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم: آنكه دو نفر عالم عادل كه مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن كسى را تصدیق كنند، به شرط آنكه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوم: آنكه عده‏اى از اهل علم كه مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا مى‏شود، مجتهد بودن و یا اعلم بودن كسى را تصدیق كنند.

 

٤ اگر شناختن اعلم مشكل باشد به احتیاط واجب باید از كسى تقلید كند كه گمان به اعلم بودن او دارد، بلكه اگر احتمال ضعیفى هم بدهد كه كسى اعلم است‏و بداند دیگرى از او اعلم نیست به احتیاط واجب باید از او تقلید نماید. و اگرچند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یكدیگر مساوى باشند باید از یكى ازآنان تقلید نماید.

 

٥ به دست آوردن فتوى یعنى دستور مجتهد چهار راه دارد: اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند. سوم: شنیدن از كسى كه مورد اطمینان و راستگوست. چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمینان داشته باشد.

 

٦ تا انسان یقین نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مى‏تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده، جستجو لازم نیست.

 

٧ اگر مجتهد اعلم در مساله‏اى فتوى دهد، مقلد آن مجتهد یعنى كسى كه از او تقلید مى‏كند نمى‏تواند در آن مساله به فتواى مجتهد دیگر عمل كند، ولى اگر فتوى ندهد و بفرماید احتیاط آن است كه فلان طور عمل شود مثلا بفرماید احتیاط آن است كه در ركعت‏سوم و چهارم نماز، سه مرتبه تسبیحات اربعه یعنى "سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر" بگویند، مقلد باید یا به این احتیاط كه احتیاط واجبش مى‏گویند عمل كند و سه مرتبه بگوید یا بنابر احتیاط واجب به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاى دیگر بیشتر است،عمل نماید، پس اگر او یك مرتبه گفتن را كافى بداند، مى‏تواند یك مرتبه بگوید. و همچنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید مساله محل تامل یا محل اشكال است.

 

٨ اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مساله فتوا داده احتیاط كند، مثلا بفرماید ظرف نجس را كه یك مرتبه در آب كر بشویند پاك مى‏شود، اگر چه احتیاط آن است كه سه مرتبه بشویند، مقلد او نمى‏تواند در آن مساله به فتواى مجتهد دیگر رفتار كند، بلكه باید یا به فتوا عمل كند، یا به احتیاط بعد از فتوا كه آن را احتیاط مستحب مى‏گویند عمل نماید، مگر آن كه فتواى آن مجتهد نزدیكتر به احتیاط باشد.

 

٩ تقلید میت ابتداءا جایز نیست، ولى بقاى بر تقلید میت اشكال ندارد. و باید بقاى بر تقلید میت به فتواى مجتهد زنده باشد و كسى كه در بعضى‏از مسایل به فتواى مجتهدى عمل كرده، بعد از مردن آن مجتهد مى‏تواند در همه مسایل از او تقلید كند.

 

١٠ اگر در مساله‏اى به فتواى مجتهدى عمل كند و بعد از مردن او در همان مساله به فتواى مجتهد زنده رفتار نماید، دوباره نمى‏تواند آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنیا رفته است انجام دهد، ولى اگر مجتهد زنده در مساله‏اى فتوى ندهد و احتیاط نماید و مقلد مدتى به آن احتیاط عمل كند، دوباره مى‏تواند به فتواى مجتهدى كه از دنیا رفته عمل نماید، مثلا اگر مجتهدى گفتن یك مرتبه "سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر" را در ركعت‏سوم و چهارم نماز،كافى بداند و مقلد مدتى به این دستور عمل نماید و یك مرتبه بگوید، چنانچه آن مجتهد از دنیا برود و مجتهد زنده احتیاط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدتى به این احتیاط عمل كند و سه مرتبه بگوید، دوباره مى‏تواند به فتواى مجتهدى كه از دنیا رفته برگردد و یك مرتبه بگوید.

 

١١ مسائلى را كه انسان غالبا به آنها احتیاج دارد واجب است، یاد بگیرد.

 

١٢ اگر براى انسان مساله‏اى پیش آید كه حكم آن را نمى‏داند، مى‏تواند صبر كند تا فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد یا اگر احتیاط ممكن است به احتیاط عمل نماید، بلكه اگر احتیاط ممكن نباشد چنانچه از انجام عمل، محذورى لازم نیاید، مى‏تواند عمل را به جا آورد. پس اگر معلوم شد كه مخالف واقع یا گفتار مجتهد بوده دوباره باید انجام دهد.

 

١٣ اگر كسى فتواى مجتهدى را به دیگرى بگوید، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود،لازم نیست به او خبر دهد كه فتوى عوض شده، ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده، در صورتى كه ممكن باشد، باید اشتباه را برطرف كند.

 

١٤ اگر مكلف مدتى اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد در صورتى اعمال او صحیح است كه بفهمد به وظیفه واقعى خود رفتار كرده است‏یا عمل او با فتواى مجتهدى كه وظیفه‏اش تقلید از او بوده یا با فتواى مجتهدى كه فعلا بایداز او تقلید كند، مطابق باشد.

 

٥٧ واجب است انسان وقت تخلى و مواقع دیگر عورت خود را از كسانى كه مكلفند، اگر چه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و همچنین از دیوانه ممیز و بچه‏هاى ممیز كه خوب و بد را مى‏فهمند بپوشاند، ولى زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یكدیگر بپوشانند.

 

٥٨ لازم نیست با چیز مخصوصى عورت خود را بپوشاند و اگر مثلا با دست هم آن را بپوشاند كافى است.

 

٥٩ موقع تخلى باید طرف جلوى بدن یعنى شكم و سینه رو به قبله و پشت به قبله نباشد.

 

٦٠ اگر موقع تخلى طرف جلوى بدن كسى رو به قبله یا پشت به قبله باشد و عورت را از قبله بگرداند، كفایت نمى‏كند. و اگر جلوى بدن او رو به قبله یا پشت به قبله نباشد، احتیاط واجب آن است كه عورت را رو به قبله یا پشت به قبله ننماید.

 

٦١ در موقع تطهیر مخرج بول و غائط رو به قبله و پشت به قبله بودن اشكالى ندارد، ولى اگر در موقع استبراء، بول از مخرج بیرون آید در این حال رو به قبله و پشت به قبله بودن حرام است.

 

٦٢ اگر براى آنكه نامحرم او را نبیند مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، باید رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند. و نیز اگر از راه دیگر ناچار باشد كه رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند، مانعى ندارد.

 

٦٣ احتیاط واجب آن است كه بچه را در وقت تخلى رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند، ولى اگر خود بچه بنشیند جلوگیرى از او واجب نیست.

 

٦٤ در چهار جا تخلى حرام است: اول: در كوچه‏هاى بن بست در صورتى كه صاحبانش اجازه نداده باشند. دوم: در ملك كسى كه اجازه تخلى نداده است. سوم: در جایى كه براى عده مخصوصى وقف شده است، مثل بعضى از مدرسه‏ها. چهارم: روى قبر مؤمنین در صورتى كه بى‏احترامى به آنان باشد.

 

٦٥ در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاك مى‏شود: اول: آنكه با غائط، نجاست دیگرى مثل خون بیرون آمده باشد. دوم: آنكه نجاستى از خارج به مخرج غائط رسیده باشد. سوم: آنكه اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. و در غیر این سه صورت مى‏شود مخرج را با آب شست و یا به دستورى كه بعدا گفته مى‏شود با پارچه‏و سنگ و مانند اینها پاك كرد، اگر چه شستن با آب بهتر است.

 

٦٦ مخرج بول با غیر آب پاك نمى‏شود، و مردها اگر بعد از برطرف شدن بول یك مرتبه بشویند كافى است، ولى زنها و همچنین كسانى كه بولشان از غیر مجراى طبیعى مى‏آید، احتیاط واجب آن است كه دو مرتبه بشویند.

 

٦٧ اگر مخرج غائط را با آب بشویند، باید چیزى از غائط در آن نماند، ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد. و اگر در دفعه اول طورى شسته شود كه ذره‏اى از غائط در آن نماند، دوباره شستن لازم نیست.

 

٦٨ هرگاه با سنگ و كلوخ و مانند اینها غائط را از مخرج برطرف كنند، اگر چه پاك شدنش محل تامل است، ولى نماز خواندن مانعى ندارد، و چنانچه چیزى هم به آن برسد نجس نمى‏شود، و ذره‏هاى كوچك و لزوجت محل اشكال ندارد.

 

٦٩ لازم نیست با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاك كنند بلكه با اطراف یك سنگ یا یك پارچه هم كافى است، بلكه اگر با یك مرتبه هم غائط برطرف شد، كفایت مى‏كند. ولى با استخوان و سرگین و یا چیزهایى كه احترام آنها لازم است، مانند كاغذى كه اسم خدا بر آن نوشته، اگر پاك كند محل را، نماز نمى‏تواند بخواند.

 

٧٠ اگر شك كند كه مخرج را تطهیر كرده یا نه، اگر چه همیشه بعد از بول یا غائط فورا تطهیر مى‏كرده، باید خود را تطهیر نماید.

 

٧١ اگر بعد از نماز شك كند كه قبل از نماز مخرج را تطهیر كرده یا نه، نمازى كه خوانده صحیح است، ولى براى نمازهاى بعد باید تطهیر كند.

 

 

 

استبراء

٧٢ استبراء عمل مستحبى است كه مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام مى‏دهند، و آن داراى اقسامى است. و بهترین آنها این است كه بعد از قطع شدن بول اگر مخرج غائط نجس شده اول آن را تطهیر كنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بكشند، و بعد شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‏گاه بكشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.

٧٣ آبى كه گاهى بعد از ملاعبه و بازى كردن از انسان خارج مى‏شود، و به آن مذى‏مى‏گویند پاك است. نیز آبى كه گاهى بعد از منى بیرون مى‏آید، و به آن وذى گفته مى‏شود و آبى كه گاهى بعد از بول بیرون مى‏آید و به آن ودى مى‏گویند، اگر بول به‏آن نرسیده باشد، پاك است. و چنانچه بعد از بول استبراء كند و بعد آبى از او خارج شود شك كند كه بول است‏یا یكى از اینها، پاك مى‏باشد.

 

٧٤ اگر انسان شك كند استبراء كرده یا نه و رطوبتى از او بیرون آید كه نداند پاك است‏یا نه، نجس مى‏باشد، و چنانچه وضو گرفته باشد باطل مى‏شود. ولى اگر شك كند كه استبرایى كه كرده درست بوده یا نه و رطوبتى از او بیرون آید كه نداند پاك است‏یا نه، پاك مى‏باشد، وضو را هم باطل نمى‏كند.

 

٧٥ كسى كه استبراء نكرده اگر به واسطه آنكه مدتى از بول كردن او گذشته یقین كند بول در مجرى نمانده است، و رطوبتى ببیند و شك كند كه پاك است‏یا نه،آن رطوبت پاك مى‏باشد، وضو را هم باطل نمى كند.

 

٧٦ اگر انسان بعد از بول استبراء كند و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو رطوبت ببیند كه بداند یا بول است‏یا منى، واجب است احتیاطا غسل كند، وضو هم بگیرد. ولى اگر وضو نگرفته باشد، فقط گرفتن وضو كافى است.

 

٧٧ براى زن استبراء از بول نیست، و اگر رطوبتى ببیند و شك كند پاك است‏یا نه، پاك مى‏باشد، وضو و غسل او را هم باطل نمى‏كند.

 

 

 

 

 

مستحبات و مكروهات تخلى

٧٨ مستحب است در موقع تخلى جایى بنشیند كه كسى او را نبیند، و موقع وارد شدن به مكان تخلى اول پاى چپ و موقع بیرون آمدن اول پاى راست را بگذارد. و همچنین مستحب است در حال تخلى سر را بپوشاند، و سنگینى بدن را بر پاى چپ بیندازد.

٧٩ نشستن روبروى خورشید و ماه در موقع تخلى مكروه است، ولى اگر عورت خود را به وسیله‏اى بپوشاند مكروه نیست. و نیز در موقع تخلى نشستن روبروى باد، و در جاده و خیابان و كوچه و درب خانه، و زیر درختى كه میوه مى‏دهد، و چیز خوردن و توقف زیاد، و تطهیر كردن با دست راست مكروه است. و همچنین است‏حرف زدن در حال تخلى، ولى اگر ناچار باشد یا ذكر خدا بگوید، اشكال ندارد.

 

٨٠ ایستاده بول كردن و بول كردن در زمین سخت و سوراخ جانوران و در آب خصوصا آب ایستاده، مكروه است.

 

٨١ خوددارى كردن از بول و غائط مكروه است. و اگر ضرر برساند، باید خوددارى نكند.

 

٨٢ مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب و پیش از جماع و بعد از بیرون آمدن منى بول كند.

 

 

داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان همکار داستان پسر با مادر داستان همسر با دیگریداستان من و بابام داستان من و زن داییداستان های خانوادگی و فامیلی داستان صفا با دختر عمه خوشگل خودمخاطرات سحر داستان خانه خالی و امدن مهساداستان حموم رفتن مژده توی خونه ما داستان خوابیدن دوتایی من و مولودداستان بقل کردن قاسم و هدیه داستان محمود و سوتی هماداستان داد اوردن بیتا توی حمام داستان گریه از روی درد ماریاداستان جیغ گلنوش توی انباری داستان افتادن من روی خواهرم شنبه 12 تیر 1389
داستان شب داستان مریم ندا داستان من و سیمین من بودم و خونه و خالی بودن داستان درد دامن دیبا من و سریا ندا علی قاسم مهران و کبری خواهر دوستم خواهی علی شب و داستان فیلم عکس من و مینا شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان میناداستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضاداستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواجداستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدمداستان منشی شرکت بابام داستان بابام با زن سرایدارداستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانیداستان بابام و گدا داستان اونجوری منداستان من و سارا داستان من و ندا داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه شنبه 12 تیر 1389
داستان علی و مینا داستان مامان مینا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و متین داستان من و مهتاب داستان علی و مهمانی شبانه یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان من و سارا داستان من و ندا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان بابام و گدا داستان اونجوری من یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان مهمونی نصفه شب من و دختر عموم داستان مامانم و کارگر افغانی یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان شب اول ازدواج من داستان وقتی بلوغ شدم یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان امپول زدن دختر خاله سوری داستان قبل از ازدواج یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
داستان دختر افغانی داستان همسایه ویلای رضا یکشنبه 19 اردیبهشت 1389
غربت و غم جمعه 17 اردیبهشت 1389
نرم افزار پرتابل دانلود عکس های سایت گوگل Google Image Downloader 1.0.2 جمعه 17 اردیبهشت 1389
لیست آخرین پستها